်မႏၼာ်ပၫၠ ျခဲၾထကၹိဳ႕ ေသဘာထား၊ ဆႏၵ လုံးဝမရြိဘူးလို႔ KNU ဥကၠ႒ ဆို

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစၡတၱိဳကၡိဳကၼႈရပၥဲေရးဆိုင္ရာ ေသဘာတူစာခ္ဳပ္ NCA လကၼြတ္ေရးထိုးထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားလကၷကၠိဳင္အျဖဲ႕အစၫ္းေၾတရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေၾတ တတိယအႀကိမ္ အစၫ္းေအဝး 3rd NCA-S EAO Summit မြာ ကရင္အမ္ဳိးသားအစၫ္းအ႐ုံး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ်မႏၼာ်ပၫၠ ျခဲၾထကၹိဳ႕ ေသဘာထား၊ ဆႏၵ လုံးဝမရြိဘူးလို႔ ေ်ပာပါတယ္။

NCA လမ္းေၾကာင္းမြာ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ ၁ဝ ျဖဲ႔်ဖစႅာပါၿပီ။ အခု Summit မြာ ေရြ႕ကို ဘယႅိဳၾသားၾကမယ္။ ေသဘာထားေၾတ ဘယႅိဳညႇိၾကမယ္ ဆိုတာကို ဆုံး်ဖတၡ္က္ေၾတ၊ ေသဘာထားေၾတ၊ မြတၱမ္းေၾတ တစၧင့္ၿပီးတစၧင့္ရတာကို ေၾတ႕ရတဲ့အၾတက္ အမ္ားႀကီး အားတကၼိပါတယ္။ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ ၁ဝ ျဖဲ႔က NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဥမၾကဲသိုကၼပ္က္၊ ေသဘာထားႀကီးႀကီး၊ အ်မငၠ္ယၠ္ယၷဲ႔ ညီျညတၼႈကို ေအ်ခခံၿပီး ရၫၼြႏ္းထားတဲ့ပႏ္းတိုင္်ဖစၲဲ့ ဖကၵရယ္်ပၫ္ေထာငၥဳကိုၾသားၾကဖို႔ ၾကၽႏ္ေတာ္ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ၾကၽႏ္ေတာၱိဳ႕ လူမ္ဳိးစုေၾတဟာ ဒီတိုင္း်ပၫ္ႀကီးက ျခဲၾထကၹိဳ႕ ေသဘာထား၊ ဆႏၵ လုံးဝမရြိပါဘူး လို႔ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေ်ပာပါတယ္။

စကၱငၻာလ ၈ ရက္ေန႔ေကန ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ္င္းမိုင္ၿမိဳ႕မြာ က္င္းပခဲ႔တဲ႔ 3rd NCA-S EAO Summit မြာ အခုလို ေ်ပာဆိုခဲ႔တာပါ။

၄ ရကၱာက္င္းပခဲ့တဲ႔ အဲဒီအစၫ္းေအဝးမြာ ်ပၫ္ေထာငၥဳၿငိမ္းခ္မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပငႅဳံ တတိယ စၫ္းေအဝးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေၾဆးေႏျးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ Framework for Political Dialogue ်ပႏႅၫ္သဳံးသပ္်ခင္း၊ ပစၡတၱိဳကၡိဳကၼႈ ရပၥဲေရးဆိုင္ရာ ပူးၾတဲေစာင့္ၾကၫ့္ေရးေကာၼတီကိစၥရပ္ေၾတ၊ အၾလေတ္သဘာ ေၾဆးေႏျးမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေၾတ အပါအဝင္ NCA လကၼြတ္ေရးထိုးထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားလကၷကၠိဳင္ အျဖဲ႕အစၫ္းေၾတရဲ႕ ေရြ႕ဆက္ေဆာျင္ရကၼယ့္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးလုပ္ငႏ္းစၪ္ေၾတနဲ႔ ပတ္သကၱဲ႔ ေအၾကာင္းအရာေၾတကို ေၾဆးေႏျးခဲ့ၾကပါတယ္။

၄ ရကၱာက္င္းပခဲ႔တဲ႔ အစၫ္းေအဝးအၿပီးမြာ လက္ရြိၿငိမ္းခ္မ္းေရးလုပ္ငႏ္းစၪ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေၾဆးေႏျးျပဲ အဆင့္ဆင့္မြာ ်ဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အခက္အခဲေၾတကို အစိုးရ၊ တေပၼတာ္ႏြင့္ တိုင္းရင္းသား လကၷကၠိဳင္အျဖဲ႕အစၫ္းေၾတရဲ႕ သကၦိဳင္ရာေခါင္းေဆာင္ေၾတအၾကား အ်မႏၧဳံးေၾတ႕ဆုံၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးေသဘာတူညီခ္ကၱစၡဳခ္မြတၹိဳ႕ လိုအပ္ေေနၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ္မ္းေရးလုပ္ငႏ္းစၪ္ ဦးေဆာင္အျဖဲ႔ PPST ေခါင္းေဆာင္အ်ဖစ္ ေစာမူတူးေစးဖိုးကို ေျရးခ္ယ္ၿပီး၊ ဒုတိေယခါင္းေဆာငၷဲ႔ အျဖဲ႕ဝင္ေၾတကို ေျရးခ္ယၡဲ့ေၾကာင္း၊ NCA လကၼြတၳိဳးထားတဲ႔ ျမႏ္်ပၫ္သစၸါတီ NMSP နဲ႔ လားဟူဒီမိုကရကၱစ္အစၫ္းအ႐ုံး LDU တို႔က ၿငိမ္းခ္မ္းေရးေအကာင္အထၫ္ေဖာၹကၼ္ား PPST+2 အ်ဖစ္ ပါဝငၼြာ ်ဖစ္ေၾကာင္း စတဲ႔ အခ္က္ ငါးခ္ကၠိဳ ထုတ္်ပႏ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္

0Shares

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်